Şevkâniyyat-5

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

Mehmet Emin Akın hocanın el-Kevserî’ye yönelik bir diğer ithamı da, onun, kabir ziyareti ve tevessülle ilgili bid’atler konusunda sessiz kalmayı tercih ettiği şeklindedir. Şöyle diyor hoca: “Allah Azze ve Celle kitabında birçok kez “sakın kâfir olanlar gibi olmayın” diye mü’minleri uyarmıştır. (…) küfre götüren ve insanı küfr ve şirk ehline (dinlerin alametini taşımakta) benzeten her şey de haram kılınmıştır. Güneş doğarken, güneş göğün tam ortasındayken ve güneş batarken namaz kılmayı Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) nehyetmesinin sebebi, … Devamını Oku

Ahit Sandığı

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

Rivayete göre Hz. Musa (a.s), Tur dağından, aldığı vahiylerin yazılı olduğu taş levhalarla geri döndüğünde, İsrailoğulları’nın buzağıya tapındıklarını görmüş ve sinirlenerek taş levhaları elinden yere atmıştı.[1]el-Kurtubî, el-Câmi’, III, 236. Bilahare bu kırık levhalar, başka bazı eşyayla birlikte bir sandıkta (tabut) muhafaza edilmeye başladı. Kur’an’da, bu sandığın içindekilerden, “Rabb’inden bir sekinet, Musa ve Harun hanedanının bıraktıklarından kalanlar” diye bahsedilmektedir.[2]2/el-Bakara, 248. “Ahit Sandığı” diye anılan bu sandık, İsrailoğulları için müstesna bir anlam ve öneme sahiptir. Bu sandığın (tabut) menşei, hususiyeti ve … Devamını Oku

Ehl-i Kitab’ın Ecri

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

“Daha önce kendilerine Kitap verdiklerimiz buna (Kur’an’a) da inanırlar. Kur’an onlara okunduğu zaman, “Ona inandık, doğrusu o, Rabbimiz’den gelen gerçektir; biz şüphesiz daha önce müslüman olmuş kimseleriz” derler. İşte onlara, sabırlarından dolayı ecirleri iki kere verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.” (28/el-Kasas, 52-4) Ehl-i Kitab’a neden “iki kere ecir” verilir? Hatta daha önce şu sorunun cevabını arayalım: Buradaki “Ehl-i Kitap” kimdir? Ayetlerin ifadesinden anlaşılan odur ki, burada kastedilenler Ehl-i Kitab’ın tamamı olmayıp, … Devamını Oku

Teşehhüd’de İşaret

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Gazete Yazıları, Mart 2007, Mart Ayı 2007 OS, Okuyucu Soruları

Soru (…) Size ibadet ile ilgili bir iki sualim olacaktı. Birincisi , Hanefi fıkıhına göre Namaz oturuşundaki Teşehhüdlerde “La İlâhe” denirken, sağ elin şehadet parmağı kaldırılıp “İllallah” denirken indirilmesi sünnettir. Bunu yaparken baş parmak ile orta parmak halka edilip diğer iki parmak bükülmelidir. Birçok kimseler bu sünneti gereği üzere yapamayacaklarından dolayı bunun terk edilmesini uygun görenler vardır.” deniliyor kaynaklarda. Fakat Hanefi fıkhında böyle geçtiğini hangi dönem hanefi eserlerden anlıyoruz? Bizzat İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed , İmam … Devamını Oku

Sultan 2. Abdülhamid’in Bir Mektubu

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

Tarihçi de değilim, okuduğu bir-iki kitabın etkisiyle, ihtisas sahibi olmadığı hususlarda iddialı laflar edenlerden de. Sadece ilgimi çektiği için paylaşmak istedim. Okuyacağınız mektup, konuyla ilgili Türkçe çalışmalarda yer almış olabilir. Dolayısıyla bu yazı “malumun ilamı” dışında bir anlam ifade etmeyebilir. Dedim ya, sadece ilginç bulduğum için paylaşmak istedim: “Ya Hû! Bismillâhirrahmânirrahîm. O’ndan yardım dilerim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a; salatların en efdali ve selamların en tamamı Efendimiz, Alemlerin Rabbi’nin Elçisi Muhammed’e, âline ve bütün ashabına, ta Din … Devamını Oku

Şuzuz ve İnfirad-2 Tuz Kokunca…

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

Serinin ilk yazısında “Cemaat” kavramı üzerinde durarak “şazz tutum”u tersinden anlatmaya çalışmıştım. Sahabe döneminde, “fitne” dediğimiz kargaşalar dizisi yaşanmadan önceki birlik-dirlik durumu “Cemaat” kavramının ilk anlam katmanını oluşturur. Fitneler baş gösterdikten sonra ve takip eden zamanlarda, doğru tavır, hep fitne öncesi dönemlerle refere edilmiştir. Ehl-i Sünnet’in, fitneler dönemini okuma tarzı da bu anlam katmanına ibtina eder. Öyle ki, o dönemden tevarüs eden anlayış sebebiyle, tek kişi elinde de kalsa “Hakk”ın bulunduğu yer “Cemaat”in adresi olmuştur. Tabii böyle … Devamını Oku

Dinde Reform

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Gazete Yazıları, Mart 2007, Mart Ayı 2007 OS, Okuyucu Soruları

Soru Bazı hocalar dinde reformun gerektiğini, hatta geç bile kalındığını söylemektedir. Ancak, bunu böyle iddia edenlerin; halk arasında alışılagelmiş İslam anlayışına ters düştüğünü görüyoruz. Acaba eskiler mi Kur’an’ı anlayamadı, bizler mi Kur’an’ı yanlış anlıyoruz? Düzeltilmesi gereken şeyler öyle sıralanmaktadır: Kadının boşanma hakkı vardır, mahkeme iledir. Kuranda kadını dövme yoktur. Boşanma erkeğin elinde değildir, mahkeme iledir. Kuran’da erkek kadından daha erdemli değildir. Kuran’da miraç olayı yoktur. Kuran’da kadere iman yoktur. Kuran’da şefaat yoktur. Kuran’da kadınların çalıştıkları kendilerinindir. Kuran’da … Devamını Oku

Şuzuz ve İnfirad-1 Tek Başına “Cemaat” Olmak

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

Sevad-ı A’zam’a, büyük çoğunluğa (“Cemaat”) uymayı, ondan ayrılmamayı ve münferit görüşlere itibar etmemeyi emreden hadisler sebebiyle şazz görüşlerin arkasına düşmemek ve Cemaat’ten ayrılmamak, Ehl-i Sünnet Müslümanlar’ın alamet-i farikası olmuştur. Çok itibar edilen birisinden dahi sadır olsa, şazz görüşe iltifat etmemek, “Cemaat’e tabi olma”nın dinî bir davranış kodu olarak Selef’ten halefe tevarüs etmiş bir tavır olmasındandır. İmam et-Tahâvî, el-Akîdetu’t-Tahâviyye’sinde Hanefî Mezhebi’nin üç imamından şöyle nakletmiştir: “Sünnet ve Cemaat’e tabi olur, şazz görüşlerden, ihtilaf ve tefrikadan kaçınırız…” Buradaki “şazz … Devamını Oku

Mutlakı İzafîleştirmek

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

Ehl-i Kitab’ın kurtuluşa ereceği iddiasının temeline yerleştirilen 2/el-Bakara 62 ve 5/el-Mâide, 69 ayetlerinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bu köşede birçok yazı okudunuz. [1] Örnek olarak aşağıdaki linklere … Continue reading  O yazılardan her birinde, konu hakkında daha önce söylenmiş, yaygın olarak bilinen şeyleri tekrarlamaktan ziyade, meseleye değişik açılardan bakmayı hedeflemiştim. Bu yazıda da bir başka boyut üzerinde durmaya çalışacağım. Gerek Ehl-i Kitab’a cennet teşrifatçılığı yapanların, gerekse konuyu Dinlerarası diyalog bağlamında istismar edenlerin, sıklıkla Ehl-i Kitab’ın hepsinin bir olmadığı noktasına … Devamını Oku

İman-Küfür Ayrımı ve Sonuçları

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mart 2007

Kur’an’ın üzerinde en fazla hassasiyet gösterdiği meselelerin başında iman-küfür ayrımı gelir ve esasen bu son derece tabiidir. İnsanları küfür sahrasından kurtarıp iman vahasına ulaştırmak için gönderilmiş bir Kitap’ta söz konusu ayrımın net olmadığını söylemek veya bu anlama gelebilecek bir anlayış benimsemek, Kitap’ta değil, ama onu anlamakla mükellef olan insanda mevcut bir arızaya işaret eder. Kur’an’ın Ehl-i Kitap hakkındaki ayetlerini Usul-i Tefsir ilkeleri doğrultusunda anlamamakta ısrar edilecek olursa, farkında olarak veya olmayarak Kur’an’ın en temel hassasiyetinin üstü örtülmüş, … Devamını Oku