Abdullah b. Sebe’ Hayal mi Hakikat mi?-1

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Ekim 2011, Ekim Ayı 2011 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru (…) Abdullah b. Sebe hakkındaki ihtilafın durumu nedir? Yani böyle biri var mı yok mu? Ayrıca Hz Ali’nin ilah olduğunu söyleyenleri yakması olayı da sahih mi? Hocam aydınlatırsanız çok teşekkür ederim. Cevap Abdullah b. Sebe’ isimli bir şahsın aslında hiç var olmadığı, onun ismi etrafında nakledile gelen olayların tamamının kurgudan ibaret olduğu, bir kısım araştırmacılarla İmamiye Şiası’na mensup bazı … Read More

İçki İçenin Namazı, Tavla ve Satranç

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Eylül 2011, Eylül Ayı 2011 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Ramazan dolayısıyla “Okuyucu Soruları”nı cevaplandırmaya ara vermiştik. Ramazanı uğurladıktan sonra Pazar yazılarını okuyucu sorularının cevabına tahsis uygulamasına devam ediyoruz. Soru 1.Deniyor ki; “içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz” bunun mevsukiyet ile hikmetini sizden talep ediyorum. Zira, gençler va’z ve hutbelerde bu sözlerle karşılaşınca, camiye gelmez namaz kılmaz oluyor… 2.Ayrıca Satranç ve Tavla oynamanın hükmünü rica ediyorum. Cevap Abdullah b. … Read More

İhtilaflı Meseleler ve Kardeşlik Hukuku

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2011, Temmuz Ayı 2011 OSLeave a Comment

Soru  Coca Cola haram diye bir fetva vermişsiniz, Hüseyin Avni Hoca, Mehmet Talu Hoca vs.’nin de aynı fetvayı verdiklerini biliyoruz. Bu konuda Diyobend alimlerinin de fetvaları var. Büyük Müfti İbrahim Desai ve başka Diyobendilerin fetvalarında görüyoruz ki, onlar Coca Cola haram değildir diyorlar. Alkol olsa bile, Siyonizme yardım etse bile, bu fıkhî açıdan Cola’yı haram etmiyor onlara göre. Hem Darul … Read More

İki Hadis-3

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2011, Temmuz Ayı 2011 OSLeave a Comment

Okuyucu sorusunun ikinci kısmı şöyleydi: “… güneş battığı zaman, güneşin secde etmeye gittiğini ifade eden hadisler duyuyoruz; bunlara nasıl mana vermeliyiz?” Güneşin, battığı zaman Arş’ın altında secde etmeye gittiğini anlatan ve Ahmed b. Hanbel1)Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 201., el-Buhârî2)el-Buhârî, “Bed’u’l-Halk”, 4., Müslim3)Müslim, “İman”, 250. ve daha başka Hadis imamları tarafından nakledilmiş olan bu rivayetler sahihtir. Kur’an-ı Kerim’de insanlar dışındaki varlıkların, … Read More

İki Hadis-2

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2011, Haziran Ayı 2011 OS, Okuyucu SorularıLeave a Comment

İbnu’l-Cevzî, el-Mevdû’ât’ında Sa’lebe b. Abdirrahman (r.a) hakkındaki bu rivayete hususi bir babda yer vermiş ve yaklaşık 2 sayfa tutan bir rivayeti zikrettikten sonra şu noktalara dikkatimizi çekmiştir: Rivayette Sa’lebe’nin şiddetli teessür ve pişmanlığı üzerine “Rabbin ne seni terk etti, ne de sana darıldı” (93/ed-Duhâ, 3) ayetinin indiği zikrediliyor. Oysa olay Medine’de geçtiği halde bu ayet Mekke’de nazil olmuştur. Sahabe arasında … Read More

İki Hadis-1

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2011, Haziran Ayı 2011 OS, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru Ben bir hadis işittim; Salebe adında bir sahabi cihada giden bir arkadaşının hanımına kötü gözle bakmış… Hadis uzun..  En sonunda Cebrail Peygamber aleyhisselam efendimize gelerek onun affedildiğini bildiriyor. Daha sonra bu sahabe Peygamber efendimiz namaz kılarken heyecandan ölüyor. Peygamber efendimiz onun cenazesinde çok melek olduğu için ayakuçlarına basmak zorunda kalıyor diye bir hadis. Bu hadis sahih midir? Benim anlayamadığım … Read More

Esed Meali İle İlgili Yazıya Tetimme

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2011, Haziran Ayı 2011 OS, Muhammed Esed, Okuyucu Soruları, ŞahıslarLeave a Comment

Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı isimli meal-tefsiriyle ilgili soruya geçen hafta özet bir cevap vermiştim. Bu hafta meseleyi ikmal etmiş olmak bakımından Esed maliyle ilgili birkaç hususu daha dermeyan edeceğim. Kur’an Mesajı’nın, Türkçede yazılmış belli mealleri, sadece tarz olarak değil, tesbit ve yaklaşım olarak da etkilediği, konunun ilgililerinin malumu. Özellikle İslamoğlu mealinin bu noktada bariz bir örnek teşkil ettiği de öyle. … Read More

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-6

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Başlıkta zikri geçen iki hadisin durumunu gördükten sonra okuyucu sorusunda yer alan diğer hususlara geçebiliriz. Soruda şöyle diyordu: “(…) Zayıf hadis nedir. Yani zayıf hadis deniliyorsa kesinlikle art niyetli insanların uydurduğu rivayet mi demek oluyor, eğer böyle olmuyorsa senedinde kopukluk da olsa böyle bir hadisi o zaman ki insanlar dillendiriyorsa bunda bir geçerlilik payı olamaz mı?…” Zayıf hadisi, “senedindeki veya … Read More

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-5

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Her ne kadar Sünenu’t-Tirmizî’ye Ârıdatu’l-Ahvezî adıyla yazdığı şerhte Ebû Bekr b. el-Arabî, bir önceki yazıda zikri geçen “ip sarkıtma hadisi”ni zikrettikten sonra el-Hasenu’l-Basrî’nin münkatı (senedinde kopukluk bulunan) rivayetlerinin de muttasıl (senedi kesintisiz) rivayetleri gibi sahih olduğunu söylemiş ve bunu da onun, sadece haberi kabul edilecek kimselerden rivayet alan bir ravi olduğunu söyleyerek gerekçelendirmiş ise de1)el-Alâî, el-Hasenu’l-Basrî’nin mürsel rivayetlerinin kabule şayan … Read More

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-4

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Ebû Hureyre (r.a)’dan nakledildiğine göre bir keresinde Efendimiz (s.a.v) ashabıyla sohbet ederken gökyüzünde bir bulut belirdi. Efendimiz (s.a.v)’in, onun ne olduğunu sormasıyla aralarında şöyle bir konuşma cereyan etti: – “Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?” – “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” – “Bu “anân” (bulut) dır. (Bu bulutlar) yeryüzünün sulayıcılarıdır. Allah Tebareke ve Teala onu, kendisine şükretmeyen ve dua (ibadet) … Read More