Kitap/Yazar Tavsiyesi

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Aynı doğrultudaki birkaç soruda kitap ve yazar tavsiyesi isteniyor. Bunlardan bazılarında da birkaç isim zikredilerek Ehl-i Sünnet‘e aykırı düşünce ve görüşlere sahip olup olmadıkları soruluyor. Bu doğrultudaki sorulara toptan cevap vermeyi tercih ettiğim için bazılarını bugüne kadar beklettim. Umarım soru sahipleri haklarını helal eder… Kitap ve yazar tavsiyesi konusundaki taleplerle oldukça sık karşılaşıyorum. Hemen hepsine verdiğim cevap aynı ve galiba çoğunlukla garipseniyor. Öyle de olsa doğruluğundan emin olduğum için burada da aynı cevabı tekrarlayacağım. Bence bu tür … Devamını Oku

Okuyucu Soruları-36 Kitap/Yazar Tavsiyesi

Ebubekir Sifil2003, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları

Aynı doğrultudaki birkaç soruda kitap ve yazar tavsiyesi isteniyor. Bunlardan bazılarında da birkaç isim zikredilerek Ehl-i Sünnet‘e aykırı düşünce ve görüşlere sahip olup olmadıkları soruluyor. Bu doğrultudaki sorulara toptan cevap vermeyi tercih ettiğim için bazılarını bugüne kadar beklettim. Umarım soru sahipleri haklarını helal eder… Kitap ve yazar tavsiyesi konusundaki taleplerle oldukça sık karşılaşıyorum. Hemen hepsine verdiğim cevap aynı ve galiba çoğunlukla garipseniyor. Öyle de olsa doğruluğundan emin olduğum için burada da aynı cevabı tekrarlayacağım. Bence bu tür … Devamını Oku

Okuyucu Soruları-35 Muhammedîlik

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soru: “İmam Malik/Hanefî gibi mezhep önderleri Hz. Muhammed (sav)’den bir nesil sonradır. Yani bu insanlar ibadetleri ve diğer bilgileri Hz. Muhammed (sav)’in yakın arkadaşlarından öğrendiler ve tabi ki yani her şeyi Hz. Muhammed (sav)’in yaptığı gibi öğrendiler. Nasıl oldu da farklılık oldu? Yani neden bazıları Melikî (Mâlikî, E.S.) bazıları Hanefî oldu? Farklılık nedir? Eğer bu insanlar her şeyi Peygamberimiz’in yaptığı gibi öğrendi ise, neyi beğenmediler de değiştirdiler? Neyi fazla budular da çıkardılar? Neyi eksik buldular da eklediler? … Devamını Oku

Okuyucu Soruları-34 Ebû Hanîfe ve el-Buhârî

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Ebû Hanîfe, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Şahıslar

Bir önceki yazıda, İmam el-Buhârî‘nin İmam Ebû Hanîfe‘yi niçin eleştirdiği sorusu üzerinde bugün durmayı vaat etmiştim. Konuyla az-çok ilgili olanların gizlisi olmayan ve üzerinde epeyce kalem oynatılmış bulunan bu meseleyi kısaca arz etmeye çalışayım. Bilindiği gibi İmam Ebû Hanîfe hakkında birçok Hadis tenkitçisi olumsuz görüş beyan etmiştir. Bu görüşlerin bir kısmının gerekçesi İmam Ebû Hanîfe‘nin mürciî olarak görülmesi iken –ki İmam el-Buhârî de et-Târîhu’l-Keibîr‘inde bu ithamı zikretmiştir–, bir kısmı da onun, hadislerle amel konusunda gerekli titizliği göstermediği, … Devamını Oku

Okuyucu Soruları-33 İbn Kuteybe

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soru: “(…) “İbn-i Kuteybe ismindeki şahıs Ehl-i Sünnet midir? İhtilafu’l-Hadis ismindeki kitabı okunur mu? İmam-ı Azam Ebu Hanife’yi eleştiriyor. Ayrıca İmam Buhari de İmam-ı Azam’ı neden eleştirmiştir?” Cevap: İbn Kuteybe diye bilinen Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî, III/IX. asır alimlerindendir. İlimle iştigal ettiği ilk dönemlerde Mu’tezile‘ye ait meclislerde çokça bulunmuş, hatta mu’tezilenin ileri gelenlerinden el-Câhız‘dan ders almıştır. Ancak bilahare bu mezhebin görüşlerini terk etmiş ve Ehl-i Sünnet‘in yanında yer almıştır. Hatta hocası el-Câhız ile aralarında sert … Devamını Oku

Okuyucu Soruları-32 Mezheplilik-Mezhepçilik

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soru: “(…) İslam anlayışım bana bir müslümanın “mezhepli” olmasının problem telakki edilmemesi gerektiğini fakat “mezhepci” olmanın da (tarihte görüldüğü gibi) büyük bireysel/akidevi ve toplumsal felaketlere yol açabileceğini söylüyor. Bu konuda –zamanınızı bu tür sıradan bir konuyla gasp ettiğimden dolayı özür dileyerek– fikrinizi beyan etmeniz beni minnettar kılacaktır…” Cevap: Öncelikle “mezhepli” olmakla “mezhepçi” olmak arasındaki farka değinelim. Elbette fer’î Fıkhî meselelerden bahsediyoruz ve bu meselelerde ister bilinen Sünnî mezheplerden herhangi birisini iltizam etsin, isterse “mezhepler üstü” davrandığını düşünsün, … Devamını Oku

Okuyucu Soruları-31 Tefsir Kitapları

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soru: (…) Size göre en iyi ve en doğru tefsir kitabı hangi yazarlara ait ve bana tavsiyede bulunabilir misiniz? Cevap: Bu sorunun bir tek doğru cevabı olmadığını düşünüyorum. İlk olarak, eğer tefsirler arasında mutlak olarak böyle bir seçim yapmak mümkün olsaydı, tarih içinde ve günümüzde bu kadar tefsirin kaleme alınmasını izah etmek mümkün olmazdı. Konu “Tefsir” bile olsa, beşer inisiyatifine, kişisel tercihe ve yazarın bakış açısına açık hususlar vardır ve doğal olarak tefsirler arasında bu alanda bir … Devamını Oku

Kur’an’a Abdestsiz Dokunmak

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soru “…Abdestsiz Kur’an’a dokunma meselesi günümüzde epey tartışılmış olsa da bu konuda da sahih bir rivayet bulamadım. Sahih olmayan (rivayet ve delalet yönünden kat’i olmayan) bu iki üç rivayetle nasıl olur da bir şeyin haramlığına hükmedilir?…” Cevap Kur’an‘a ancak abdestli olarak dokunulabileceğini bildiren hadis Amr b. Hazm, İbn Ömer, Hakîm b. Hizâm, Osman b. Ebi’l-Âs ve Sevbân (Allah hepsinden razı olsun) kanalıyla nakledilmiştir. Bu rivayetlerin durumunu maddeler halinde ele alacak olursak: Amr b. Hazm (r.a) hadisi, Efendimiz … Devamını Oku

Okuyucu Soruları-27 Yatsı Namazının İlk Sünneti

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soru: “… Senelerdir araştırıp duruyorum; şu yatsı namazının ilk sünneti ile ilgili ne sahih ne de zayıfı (hatta ne de uydurma) bir rivayet bulamadım…” Cevap: Bildiğim kadarıyla yatsı namazının ilk sünneti hakkında hususi bir rivayet mevcut değildir. Hanefî mezhebinin Hadis hafızlarından Kasım b. Kutluboğa‘nın, et-Ta’rîf ve’l-İhbâr isimli eserinde, el-İhtiyâr‘daki, “Hz. Aişe (r.anha)’dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) yatsı namazının öncesinde ve sonrasında 4 rekât namaz kılar, sonra yan üstü uzanırdı” ifadesinin altını boş bırakmış olmasının sebebi de … Devamını Oku