Resim Yasağının Mahiyeti ve Çerçevesi-2

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Yazının hemen başında bir tesbiti kaydedelim: Konusunu cansız veya hareketsiz varlık ve nesnelerin oluşturduğu “manzara” yahut “natürmort” tarzı resimlerin haram olmadığında ittifak vardır.1)Sa’dî Ebû Ceyb, Mevsû’atu’l-İcmâ’, II, 667. Burada nakledildiğine göre Sadece Tabiun’dan Mücâhid bu tür resmin mekruh olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla burada sözünü edeceğimiz resim ve heykel, insan, hayvan gibi canlı/zî-ruh varlıklarla sınırlı olacaktır. Efendimiz (s.a.v)’den, resim ve heykel yapımını kötüleyen/yasaklayan … Devamını Oku

Resim Yasağının Mahiyeti ve Çerçevesi-1

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru: Resim ve heykelin, şu yaşadığımız zamanda diliminde toptan caizdir-değildir denmeyecek kadar dallı budaklı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Tasnif edecek olursak: Hikmet-illet Risale-i nurlarda, İslamî hükümlerin “taabbudi” ve “makul-ul mana” olmak üzere ikiye ayrıldığını okumuştum. Bu çerçevede, resim ve heykel, belli bir hikmet ve maslahata binaen yasaklanan hükümler cümlesinden olsa gerek… Zira, hadislerde Allah’ın yaratmasına benzemeye çalışmak ve mahlukat tasvirlerini … Devamını Oku

Kevserî Külliyatı

Ebubekir Sifil2006, Gazete Yazıları, Mayıs 2006Bir Yorum Yazınız

13 Mayıs tarihli yazıma “Bu köşede ismini belki de en çok okuduğunuz alim Muhammed Zâhid el-Kevserî merhumdur” diyerek başlamış ve el-Kevserî’yi okumadan Şah Veliyullah ed-Dihlevî’yi tam anlamıyla tanıyamayacağımızı söylemiştim. Şüphesiz bu tesbit sadece ed-Dihlevî ile sınırlı değil. el-Kevserî’yi okumadan İbn Cerîr et-Taberî’yi, Ebû Ca’fer et-Tahâvî’yi, el-Hatîbu’l-Bağdâdî’yi, Fahruddîn er-Râzî’yi, İmâmu’l-Haremeyn el-Cüveynî’yi, İmam el-Gazzâlî’yi, İbn Teymiyye’yi, İbnu’l-Kayyım’ı, Şihâbuddîn el-Mercânî’yi, eş-Şevkânî’yi, Abdülhayy el-Leknevî’yi, … Devamını Oku

Bazı Hadisler-2 (Efendimiz’in Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar)

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

et-Taberî, Ebû Nu’aym, el-Beyhakî, İbn Asâkir, İbn Kesîr, el-Kastallânî ve daha birçok alim tarafından nakledilen bir rivayette zikredildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v)’in dünyayı teşrif ettiği gece Kisra’nın sarayı sarsılmış, sarayın ondört tane balkonu bu sarsıntıdan yıkılıp düşmüş, Mecusiler’in 1000 yıldır hiç sönmeden yanmakta olan ateşi sönmüş, Sâve (el-Kastallânî’de “Taberiyye”) gölünün suyu çekilmiştir.1)et-Taberî, Târîhu’r-Rusul ve’l-Mülûk, II, 166-7; Ebû Nu’aym, Delâilu’n-Nübüvve, 96-9; … Devamını Oku

Bazı Hadisler

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru Bir okuyucu, aşağıdaki rivayetlerin durumunu soruyor: “Ümmetimin âlimleri ben-i İsrail’in nebileri gibidir.” “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.” “Ölmeden önce ölünüz.” “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” Efendimiz doğduğu gece kisranın sarayının sallanması ve ondört tane sütunun düşmesi Farsların bin yıllık sönmeyen ateşinin sönmesi ve diğer olaylar Cevap Yukarıdaki sırayla cevaplandıracak olursak; “Ümmetimin alimleri Beni İsrail’in nebileri gibidir.” Bu rivayetle ilgili olarak … Devamını Oku

Akaid

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru Akaidin bir bütün olduğunu, tamamını bilmek ve tamamına inanmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. İmam-ı Azam’ın Fıkh-ı Ekber’inin Aliyyül Kari şerhinde, itikadla ilgili bir meselede tereddüde düşen kişinin bunu hemen araştırıp öğrenmesi gerektiğini aksi halde imanının tehlikeye gireceğini okudum. Akaidle ilgili mevzular bizim gibi avamın kolayca okuyup anlayamayacağı mevzular ihtiva ediyor. Burada avamın mesuliyeti nedir? Akaid bilgisi muteber kitaplardan okuyarak öğrenilebilir … Devamını Oku

Tevbe Üzerine

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru İnsanın gelecekteki akıbetinden korkup, geçmişteki günahları da hatırladıkça hep “Cehenneme gideceğim. Ben münafık mıyım? Daha çok günah işlemektense, cehenneme dahi gitsem ölmek daha iyidir” diye namazlarında ölmek için dua etmesi doğru mudur? Hatta öyle ki, günah işlememek için artık toplumdan uzak kalarak, tek başına bir yere çekilip yaşaması doğru mudur? Cevap Yüce Allah’ın bizi yaratırken fıtratımıza yerleştirdiği ruh-nefis gerilimi, … Devamını Oku

Mezhep Hatalıysa?!

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru 4 mezhepden birisine tabi olduktan sonra tabi olduğumuz mezhepde bariz hata görürsek diğer mezheplerden birisini taklit etmek uygun mudur? Bu şekilde yapmak mezhep imamının yaptığı ictihadı beğenmemek anlamına gelmez mi? Cevap Fıkh’ın çerçevelediği meseleleri üç grupta toplayabiliriz: Delaleti ve sübutu kat’î nasslara dayalı hükümler. Böyle hükümlerde hata, yanlışlık vs. söz konusu değildir. Namaz, Oruç, Zekât, Hacc vb. ibadetlerin farziyeti … Devamını Oku

el-Kevserî’yi Okumadan Şah Veliyyullah’ı Anlamak

Ebubekir Sifil2006, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Şah Veliyullâh ed-Dihlevî, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Bu köşede ismini belki de en çok okuduğunuz alim Muhammed Zâhid el-Kevserî merhumdur. Onu bilenler biliyor şüphesiz; ama bilmeyenlerin bir an önce onunla tanışması, bıraktığı muhalled eserlere hiç olmazsa aşinalık kesb etmesi bir zorunluluktur. Dünü bugüne bağlamak adına, dünü ve bugünü doğru okumak adına ve nihayet “istikameti doğrultmak” adına ondan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki!.. Tıpkı İbn Teymiyye‘yi, … Devamını Oku

İslam Toplumunda Gayrimüslimler-2

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2006, Mayıs Ayı 2006 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Asr-ı Saadet’te ve Dört Halife döneminde Gayrimüslimler’e, –İslam tarafından haram kılınmış olsa bile– kendi inançlarının yasaklamadığı işleri yapmaları konusunda serbestlik tanındığını genel bir tesbit olarak ifade edebiliriz. Detaylar aşağıdaki gibidir: Zimmet akdi ile İslamî yönetime bağlanmış olan Gayrimüslimler, kendi aralarında kendi dinlerinin hükümlerine göre amel etmekte tam anlamıyla serbesttirler. Bu çerçevede içki, domuz eti… gibi tüketim maddelerini kendi aralarında alıp … Devamını Oku