Şevkâniyyat-1

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Nisan 2007Bir Yorum Yazınız

Muhterem dostum Mehmet Emin Akın hoca, eş-Şevkânî’nin el-Fevâidu’l-Mecmû’a’sını tercüme etmiş; başına da kitap hacminde bir Takdim bölümü ekleyerek Mevzu Hadisler adıyla yayımlamış. Yoğun emek mahsulü olduğu anlaşılan bu çalışma için kendisini tebrik ediyorum. Takdim kısmında eş-Şevkânî’nin hayatını, düşünce ve akidesini, eserlerini ve hakkında yapılmış çalışmaları zikrettikten sonra “eş-Şevkânî’ye Yöneltilen Bazı Tenkitler” diye bir başlık atmış ve el-Kevserî’nin eş-Şevkânî’ye yönelttiği tenkitleri … Devamını Oku

Nüzul-i İsa (as)’a Dair

Ebubekir Sifil[dosya], 2007, Gazete Yazıları, Nisan 2007, Nüzûl-i İsâBir Yorum Yazınız

Konuyla ilgili sorulardan ilki bir okuyucudan geliyor ve özetle şöyle: “Hz İsa ile ilgili olarak Maide suresinin 75. ayetinde (Me’lmesih ibnu Meryem illa rasul gad halet min gablihirrusul…) yani Meryem oğlu Mesîh ancak bir resûldür. Ondan önce de resûller gelip geçmiştir… buyuruluyor. Sizin de yazılarınızda belirttiğiniz bir çok hadis kitabında sahih olarak geçen rivayetlerde Hz. İsa’nın yeniden Peygamber Efendimize (sav) … Devamını Oku

Tıkılmışların Hayatına Dair

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Nisan 2007Bir Yorum Yazınız

Ormandaki tabii ortamından alınarak hayvanat bahçesine getirilip birkaç metrekare yere tıkılmış bir kaplanın hissiyatını tahlil etmek veteriner hekimlerin uzmanlık sahasında mıdır! Yaşanan “değişim süreci” o ve onun gibi düşünen bazı maceradaşları için “her bakımdan” iyi bir durumu ifade ediyor. Yaşamak denen şeyin dayanılmaz hazzını “biz de” hissetmeye başladık diyorlar. Artık bizim için yeni ve bambaşka bir dünyada yaşamak var. O … Devamını Oku

Modern Çağda Tebliğ ve Davet-2

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Nisan 2007Bir Yorum Yazınız

Abdullah b. Mes’ûd (r.a)’ın, “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yol üzere iseniz, sapmış kimse size zarar veremez” mealindeki 5/el-Mâide, 105 ayetinin tefsiri sadedinde ifadeye koyduğu son derece calib-i dikkat tesbiti nakletmeyi bugüne bırakarak bir önceki yazıyı noktalamıştım. Mezkûr sözünün devamında şöyle diyor büyük sahabî: “Sizin kalpleriniz bir, arzu ve hedefleriniz aynı olduğu sürece, parça parça bölünüp de, … Devamını Oku

Modern Çağda Tebliğ ve Davet

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Nisan 2007Bir Yorum Yazınız

Siz bu satırları okurken, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Asr-ı Saadet Sempozyumu’nun ilk gün oturumları ya yapıldı, ya da yapılıyor. Bu yıl isabetli bir konu seçilmiş bulunuyor: Tebliğ ve Davet. Bir müslüman için, tebliğ ve davet temel bir görevdir. Zira “emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker” müslümanın temel vasfıdır ve tebliğ ve davet de –tıpkı cihad gibi, eğitim … Devamını Oku

Bir İtiraz Bir Tavzih

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Gazete Yazıları, Nisan 2007, Nisan Ayı 2007 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Okuyucu soruyor: “… Evvela Hocam, içine bid’at karıştırmadan meşru ölçüler içinde Mevlid Kandili nasıl kutlanacaktır? Buna günümüzden örnekler verebilir misiniz? Ayrıca bu günün bu şekilde de olsa kutlandığına dair Peygamber (sav)’den nakledilen bir hadis, ya da sahabeden ve tabiundan bize bildirilen herhangi bir haber var mıdır? “Bir de hocam, kullanılan bid’at kavramının kelimenin sözlük anlamında kullanılmasından dolayı bu olaya meşruiyyet … Devamını Oku

İslamî Kimliğin Muhafazası

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Nisan 2007Bir Yorum Yazınız

“Literarüte “eş-Şurûtu’l-Ömeriyye” 1) Metni için bkz. İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk, II, 177-84; el-Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, IX, 202; İbn Kesîr, Müsnedu’l-Fârûk, II, 489; İbnu’l-Kayyım, Şerhu’ş-Şurûti’l-Ömeriyye, 3-7. Prof. Dr. Mustafa Fayda, eş-Şurûtu’l-Ömeriyye’yi teşkil eden ahidnamenin Hz. Ömer (r.a)’e nisbetinin doğru olmadığını söylemekte, içeriğinin bir kısmını “zamanla ve çeşitli siyasî şartlar sonucu ortaya çıkan … değişiklik ve ilaveler” olarak değerlendirmiştir. İnşaallah yakında neşredilecek olan Hz. … Devamını Oku

Salaten Tüncînâ Duası ve Duada Ellerin Durumu

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Gazete Yazıları, Nisan 2007, Nisan Ayı 2007 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

İki hafta öncesinden sarkan sorunun devamı şöyle idi: “İkinci sualim Allah Resulu (sallallahu aleyhi vesellem ) e yapılan bir salavat ile ilgili. Özellikle bazı İslami cemaate mensub kardeşlerimiz arasında bir uygulama görüyorum. Her farz namazın arkasından Salaten Tüncina isimli salavatı okuyorlar ve ‘…ve’l afat….’ kısmında avuçlarını aşağıya doğru çeviriyorlar. Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) bazı durumlarda ellerini ters çevirip dua … Devamını Oku

Kutlu Doğum ve Bid’at

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Nisan 2007Bir Yorum Yazınız

Efendimiz (s.a.v)’in dünyayı teşrifinin “Mevlit Kandili” adıyla özel bir şekilde kutlanması her ne kadar Fatımîler’e (hükümranlık dönemi: 910-1171) mal edilirse de, aşağı yukarı aynı dönemde bugünkü Irak coğrafyasında Mevlit Kandili kutlamalarının yapıldığını görüyoruz. Bu kutlamaların özellikle günümüzde ayrı bir anlam ve fonksiyon taşıdığı inkâr edilemez. Gerek Mevlit Kandili’nin, gerekse diğer kandillerin, içine mezmum (yerilmiş) bid’at karıştırmadan, meşru ölçüler içinde kutlanmasında … Devamını Oku

Gayrimüslim Erkeklerle Evlilik

Ebubekir Sifil[dosya], 2007, 2007 Yılı, Dinler Arası Diyalog, Gazete Yazıları, Nisan 2007, Nisan Ayı 2007 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

“… Buna mukabil müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle, isterse bu erkek Ehl-i kitap olsun evlenmesi dinen mümkün değildir. İslam hukukçuları bu konudaki görüşlerini Mâide sûresinin 5 ve Mümtehine sûresinin 1. âyetlerine dayandırmaktadırlar. İslâm hukukçularının bu âyetleri gayrimüslim erkeklerle evlenmeyi yasaklayacak biçimde yorumlamaları, Ehl-i kitap da olsa başka bir din mensubuyla evlenmenin kadının ve doğacak çocukların dinini menfi olarak etkilemesi … Devamını Oku