Ebeveyn-i Resul (sav)

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Soru: Resulullah efendimizin s.a.s ebeveyni hakkında varid olan, onların mevtinden sonra, Resul a.s. eliyle diriltilip iman ettikleri ve sonra yine öldükleri haberi sahih midir? Bu haberi inkar etmek itikadi tehlike teşkil eder mi? Bu diriltme hadisesi vuku bulmuş mudur? Bulmuşsa onlar iman ile gitmiştir diyebilir miyiz? İmam-ı Suyuti bu konuda müstakil eser vermiştir, ve ebeveyn-i Resulullah‘ın imanla öldüklerine hükmetmiştir. Aliyyul Kari ise küfür üzre terk-i hayat ettiklerine kanidir. Doğrusu hangisidir? Cevap: Bu, ulemanın üzerinde hayli ihtilaf ettiği … Devamını Oku

Diş Dolgusu

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Soru: Sizin de bildiğiniz üzere gusül abdestinde ağzın içini yıkamak, Hanefi ve Hanbeli mezhebinde farz, Maliki ve Şafii mezhebinde ise sünnettir. Bu durumda Hanefi mezhebine tabi ve ağzında diş dolgusu olan bir müslüman Maliki veya Şafii mezheblerinden birini taklit etmezse farzı terk etmiş olup, guslü sahih olmaz mı? Bir hoca her gün radyoda ısrarla guslünün sahih olmayacağını, cünüplükten kurtulamayacağını söylüyor. Başka Mezhepleri taklit etmenin ölçüsü nedir? Bu konuda fetva nedir? Cevap:.Soruda da ifade edildiği gibi gusül abdesti … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler (12)

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Soru: “Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazda ihtisârı (elleri böğre koymayı) yasakladı.” (Buhârî, Amel fı’s-Salât 17; Müslim, Mesâcid 46, (545); Ebû Dâvud, Salât 176, (947); Tirmizî, Salat 281, (383); Nesâî, İftitah 12, (2,127). Buhâri‘de Hz. Âişe‘den yapılan bir diğer rivayette geldiğine göre: “Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ), kişinin ellerini (ihtisâr yaparak) böğrüne koymasını mekruh addeder ve “Bunu yahudiler yapar” derdi.” (Buhâri, Enbiyâ 50.) Yukarıda iki hadis vardır. Elleri böğre koymak namazda men edilmiştir diyor. … Devamını Oku

Cehennem Hayatının Ebediliği

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Soru: İbni Teymiye gibi bazı şahıslara göre, “Allah’ın rahmeti gazabını geçmiştir” hadis-i kudsisine göre cehennem yok olacaktır. Bazı şahıslara göre de, cehennem sonsuz ise de, cehennem ehli, bir müddet sonra vücutları ateşe alışkanlık, peyda edecek, ateş onlara azap veremeyecektir. Bu konuda dinimizin hükmü nedir? Muhyiddin-i Arabi‘nin de buna mümasil bir kavli vardır. Said Nursi de buna benzer bir kelam etmiştir Risale-i Nurlar’da. Bu görüş Ehl-i Sünnet itikadıyla tenakuz değil midir?” Cevap: Cennet ve cehennem hayatının ebediliği, Kur’an, … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-11

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Soru: Vakt-i kerahette mescide giren, tahiyyetül mescidi kılabilir mi, yoksa terk mi etmelidir? Cevap: Kerahet vaktinde namaz kılmakla ilgili hüküm şöyledir: Namaz kılmanın mekruh olduğu 5 vakit vardır. Bu vakitler şunlardır: 1) Fecr-i sadıkın doğmasından, güneşin doğacağı zamana kadar. 2) Güneşin doğmasından itibaren bir mızrak boyu yükseldiği ana kadar ki, yaklaşık olarak 40-50 dakikalık bir zaman dilimidir. 3) Güneşin tam tepe noktasında bulunduğu vakit (istiva vakti). 4) Güneşin ışığının gözleri kamaştırmayacak derecede sararıp zayıfladığı andan batışına kadar. … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-10

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Soru.1. “İbadetlerde kıyas cari değildir” ne demektir? “Her kıyas içtihattır, lakin her içtihat kıyas değildir” ne demektir? Hutbede özür ile veya bila özür kelam etmek namazın sıhhatini bozar mı? Cevap.1. İbadetlerle ilgili nassların ta’lil edilemeyişi (illetlerinin tesbit edilemeyişi) sebebiyle ibadet ederken neyi niçin yaptığımızı tam anlamıyla açıklayamayız. Nasslarda nasıl bildirilmişse öyle ibadet ederiz. Bu itibarla ibadetlerle ilgili herhangi bir hususun tesbitinde başka alanlarla ilgili nasslara kıyas yapılamaz. Sorudaki tesbit cümlesi bu durumu anlatmaktadır. İçtihad dediğimiz faaliyet iki … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-9

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Bir önceki maddede zikredilenler Kur’an‘da emir/nehiy kipiyle yer alan ifadeler konusunda da geçerlidir. Bir diğer deyişle Kur’an‘da yer alan her emir kipi farziyet ifade etmediği gibi, her nehiy de hürmet (haramlık) ifade etmez. Söz gelimi, namazda kolayımıza gelen sure/ayetlerin okunması (73/el-Müzzemmil, 20), eşlerin bir kısmını bağışladığı mehirlerin yenebileceği (4/en-Nisâ, 4), Yüce Allah‘a yalvararak ve gizlice dua etme (7/el-A’râf, 55), birden fazla (dörde kadar) kadınla evlenilebilmesi (4/en-Nisâ, 3), sahur yemeği (2/el-Bakara, 187)… gibi konulardaki ayetler hep emir kipiyle … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-8

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Soru: 1. “Yeryüzünün dönmediği ve sabit olduğu konusunda Ehl-i Sünnet‘in icmaı hasıl olmuştur” deniyor, doğru mudur. Ehl-i Sünnet böyle bir icmada bulunmuş mudur? Bu icma bilime aykırı değil midir, ilme muhalif icma olur mu? Kur’an “Allah’a ve Resulüne itaat ediniz” der. Yani Allah‘a ve Resul‘e itaat etmek farzdır.değil mi? Peki Resul‘e itaat gereği bir müslim sakal uzatsa, o zaman bu itaat farz oluyor, halbuki sakal sünnet değil mi? Misal misvak da sünnettir, Resulümüz istimal ettiği için biz … Devamını Oku

Uydurma Hadis Meselesi

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Bugün sorulara küçük bir ara verip, geçen gün Recm meselesi ile ilgili yazdıklarım hakkında bir okuyucudan gelen mesaj üzerinde duracağım. Şöyle diyor okuyucum: “Sayın Sifil, Recm ile ilgili düşüncelerinizi okudum. Yazık diyorum. Demek ki insan çok okumakla alim olmuyor. Bence insanların analiz yeteneği, kıyas ve hissedebilme gücü çok önemli. Allah Kur’an‘da zinanın cezasını çok açık vermiş. Yok ayet nesh oldu, vardı da keçi yedi; ne gerek var bunlara? Allah Kur’an‘ın indirildiği gibi kıyamete kadar korunacağını söylemiyor mu? … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-7

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2004, Temmuz Ayı 2004 OS

Recm hükmünün zikredildiği (eş-Şeyhu ve’ş-şeyhatu… şeklindeki) ifadenin hadis mi, yoksa metni mensuh bir ayet mi olduğu tartışmalıdır. Ancak bu tartışmanın, söz konusu hükmün sübutuna herhangi bir tesiri yoktur. Zira Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi de dahil olmak üzere tarih boyunca uygulanmış bir hükmün Sünnet/hadisle mi, yoksa metni mensuh ayetle mi sabit olduğu önemli değildir. Hz. Peygamber (s.a.v)’in bu hükmü Tevrat‘ı esas alarak uyguladığını söyleyenler ya ilgili rivayetlerden habersiz kimselerdir, ya da mugalata yapmaktadırlar. Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi‘nin 1. … Devamını Oku