“Sapıklık”

Ebubekir Sifil2003, Aralık 2003, Gazete YazılarıLeave a Comment

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı‘nın İstanbul‘da Emniyet görevlilerine verdiği konferansta, bazı itikadî mezhepler hakkında kullandığı, başlıktaki niteleme üzerine konu değişik boyutlarıyla medyanın gündemine geldi. Nihayet bir Tv. kanalındaki bir programa telefonla katılan Prof. Dr. Ayvallı, bugünkü Şii, Alevi vd. kitleleri kasdetmediğini, maksadını aşan ifadeler kullandığını vs. söyleyerek muhataplarından özür diledi. Bu köşede daha önce Hamidullah‘ın vefatının ardından kendisine rahmet dileyen bir … Read More

Kitap/Yazar Tavsiyesi

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Aynı doğrultudaki birkaç soruda kitap ve yazar tavsiyesi isteniyor. Bunlardan bazılarında da birkaç isim zikredilerek Ehl-i Sünnet‘e aykırı düşünce ve görüşlere sahip olup olmadıkları soruluyor. Bu doğrultudaki sorulara toptan cevap vermeyi tercih ettiğim için bazılarını bugüne kadar beklettim. Umarım soru sahipleri haklarını helal eder… Kitap ve yazar tavsiyesi konusundaki taleplerle oldukça sık karşılaşıyorum. Hemen hepsine verdiğim cevap aynı ve galiba … Read More

Okuyucu Soruları-36 Kitap/Yazar Tavsiyesi

Ebubekir Sifil2003, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete YazılarıLeave a Comment

Aynı doğrultudaki birkaç soruda kitap ve yazar tavsiyesi isteniyor. Bunlardan bazılarında da birkaç isim zikredilerek Ehl-i Sünnet‘e aykırı düşünce ve görüşlere sahip olup olmadıkları soruluyor. Bu doğrultudaki sorulara toptan cevap vermeyi tercih ettiğim için bazılarını bugüne kadar beklettim. Umarım soru sahipleri haklarını helal eder… Kitap ve yazar tavsiyesi konusundaki taleplerle oldukça sık karşılaşıyorum. Hemen hepsine verdiğim cevap aynı ve galiba … Read More

Okuyucu Soruları-35 Muhammedîlik

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru: “İmam Malik/Hanefî gibi mezhep önderleri Hz. Muhammed (sav)’den bir nesil sonradır. Yani bu insanlar ibadetleri ve diğer bilgileri Hz. Muhammed (sav)’in yakın arkadaşlarından öğrendiler ve tabi ki yani her şeyi Hz. Muhammed (sav)’in yaptığı gibi öğrendiler. Nasıl oldu da farklılık oldu? Yani neden bazıları Melikî (Mâlikî, E.S.) bazıları Hanefî oldu? Farklılık nedir? Eğer bu insanlar her şeyi Peygamberimiz’in yaptığı … Read More

Okuyucu Soruları-34 Ebû Hanîfe ve el-Buhârî

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Ebû Hanîfe, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, ŞahıslarLeave a Comment

Bir önceki yazıda, İmam el-Buhârî‘nin İmam Ebû Hanîfe‘yi niçin eleştirdiği sorusu üzerinde bugün durmayı vaat etmiştim. Konuyla az-çok ilgili olanların gizlisi olmayan ve üzerinde epeyce kalem oynatılmış bulunan bu meseleyi kısaca arz etmeye çalışayım. Bilindiği gibi İmam Ebû Hanîfe hakkında birçok Hadis tenkitçisi olumsuz görüş beyan etmiştir. Bu görüşlerin bir kısmının gerekçesi İmam Ebû Hanîfe‘nin mürciî olarak görülmesi iken –ki … Read More

Okuyucu Soruları-33 İbn Kuteybe

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru: “(…) “İbn-i Kuteybe ismindeki şahıs Ehl-i Sünnet midir? İhtilafu’l-Hadis ismindeki kitabı okunur mu? İmam-ı Azam Ebu Hanife’yi eleştiriyor. Ayrıca İmam Buhari de İmam-ı Azam’ı neden eleştirmiştir?” Cevap: İbn Kuteybe diye bilinen Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî, III/IX. asır alimlerindendir. İlimle iştigal ettiği ilk dönemlerde Mu’tezile‘ye ait meclislerde çokça bulunmuş, hatta mu’tezilenin ileri gelenlerinden el-Câhız‘dan ders almıştır. Ancak bilahare … Read More

Okuyucu Soruları-32 Mezheplilik-Mezhepçilik

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru: “(…) İslam anlayışım bana bir müslümanın “mezhepli” olmasının problem telakki edilmemesi gerektiğini fakat “mezhepci” olmanın da (tarihte görüldüğü gibi) büyük bireysel/akidevi ve toplumsal felaketlere yol açabileceğini söylüyor. Bu konuda –zamanınızı bu tür sıradan bir konuyla gasp ettiğimden dolayı özür dileyerek– fikrinizi beyan etmeniz beni minnettar kılacaktır…” Cevap: Öncelikle “mezhepli” olmakla “mezhepçi” olmak arasındaki farka değinelim. Elbette fer’î Fıkhî meselelerden … Read More

Okuyucu Soruları-31 Tefsir Kitapları

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru: (…) Size göre en iyi ve en doğru tefsir kitabı hangi yazarlara ait ve bana tavsiyede bulunabilir misiniz? Cevap: Bu sorunun bir tek doğru cevabı olmadığını düşünüyorum. İlk olarak, eğer tefsirler arasında mutlak olarak böyle bir seçim yapmak mümkün olsaydı, tarih içinde ve günümüzde bu kadar tefsirin kaleme alınmasını izah etmek mümkün olmazdı. Konu “Tefsir” bile olsa, beşer inisiyatifine, … Read More

Okuyucu Soruları-30 Kur’an’a Abdestsiz Dokunmak-3

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Kur’an‘a abdestsiz dokunmanın hükmü konusunda son iki yazıda durumlarını kısaca zikrettiğim rivayetler dışında “Ona temiz olanlar dışındakiler dokunmaz” mealindeki 56/el-Vâkı’a, 79 ayeti ile de istidlal edilmiştir. Bu istidlal konusunda şunlar söylenebilir: Bu ayet, elimizdeki “Mushaf“ı değil, Levh-i Mahfuz‘daki Kur’an‘ı anlatmaktadır ve maksat, ona dokunan meleklerin her türlü kir ve pislikten uzak olduğunu haber vermektir. Ayetin bu durumu anlattığı kabul edilse … Read More

Okuyucu Soruları-29 Kur’an’a Abdestsiz Dokunmak-2

Ebubekir Sifil2003, 2003 Yılı, Aralık 2003, Aralık Ayı 2003 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Bir önceki yazıda değindiğim Amr b. Hazm (r.a) rivayetinin, zayıf bir ravi olan Süleyman b. Erkam‘ın yer almadığı birçok senedi mevcuttur. el-Muvatta (“Kur’an”, 1), Abdürrezzâk‘ın el-Musannef‘i (I, 342), ed-Dârekutnî‘nin es–Sünen‘i (I, 121-2), Nasbu’r-Râye (III, 197-8), Ebû Dâvûd‘un el-Merâsîl‘i (121-2) ve daha başka eserlerde bu senetler görülebilir. Efendimiz (s.a.v) tarafından yazdırılarak Amr b. Hazm (r.a)’a verilen vesikanın mürsel bir senetle rivayet … Read More