İslamî İlimler ve Müslümanlığımız

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete Yazıları, UncategorizedLeave a Comment

Bu gençlerin önünü açmak, motivasyonunu artırmak, geleceğin dünyasında onları "ekmek kavgası"na kurban etmemek, yıllarını vererek elde etmekte oldukları son derece hayatî birikimi kendilerinden sonrasına aktarmalarını sağlayacak imkânlar/zeminler oluşturmak bizim elimizde. [fotoğraf: msnbcmedia.com]

İçinde bulunduğumuz süreçte İslamî ilimlerle aramızdaki ilişkinin hayatiyetinin fark edilmeye başladığını bir genel tesbit olarak dillendirebiliriz. İslamî ilimler tedrisi amacıyla açılan ilim müesseseleri var; belli bir ilgi oluşmuş durumda elhamdülillah. Bununla birlikte İslamî ilimlere zemin teşkil eden Asleyn (Usulüddîn ve Usul-i Fıkıh) konusunda kayda değer bir faaliyetin, bu ilimlerin tedrisi noktasında ciddi bir çalışmanın yapıldığını söylemek zor. Oysa bu iki … Read More

Tevatürü Hafife Almak

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Aralık 2007, Aralık Ayı 2007 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Zaman zaman gençlerin bilhassa itikadi konularda serbestçe sarf-ı kelam ettiği konusunda mailler alıyorum. İnternetteki kimi forumlarda tevatürle sabit bir takım meselelerin inkârı söz konusu oluyormuş. Bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmanın getirdiği önemli bir tehlike bu. Hz. İsa (a.s)’ın nüzulü, kabir azabı ve benzeri meseleler hakkında genellikle şu tarz değerlendirmeler yapılıyor: “Bu meseleler Kur’an’da geçmiyor, bazı hadislerde yer alıyor. Ama … Read More

Cehennem Hayatının Ebediliği Tartışması

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Aralık 2007, Aralık Ayı 2007 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru “Cennet ve cehennem hayatının ebediliği, Kur’an, Sünnet ve İcma ile sabit zarurat-ı diniyyedendir. Konuyla ilgili ayet ve hadisler burada zikredilemeyecek kadar fazladır. Ümmet seleften halefe bu itikat üzere icma edegelmiştir. İbn Hazm, “Merâtibu’l-İcma”da cennet ve cehennemin ebedî olduğu konusunda icma edildiğini ve bu icmaa muhalefet edenlerin küfründe icma bulunduğunu söyler. (E. Sifil, Milli Gazete, 24 Temmuz 2004).” Cehennemin ebediliği … Read More

“Rıhle”

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete YazılarıLeave a Comment

Daru’l-Hikme yeni bir faaliyetle karşınızda. Kâh projeleriyle, kâh gerçekleştirdiği ses getirici söyleşilerle gündeminize girdi bugüne kadar. Kimi zaman sahasında otorite kabul edilen isimlere yönelik sıkı eleştiriler okuduk sitesinde, kimi zaman İslam Dünyası’ndan muhtelif isimleri taşıdı ilmî gündemimize. Şimdi farklı bir heyecan içindeyiz. Başlığı tırnak içinde vermemin sebebi, onun bir “dergi” ismi olmasından. Evet Allah izin verirse Daru’l-Hikme, “Rıhle” adını verdiği … Read More

Çarpılma Mı, Çarpıtma Mı?

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete Yazıları, Hz. MevlanaLeave a Comment

Ebubekir Sifil - Çarpılma Mı, Çarpıtma Mı?

Modernite, ma’rufu münker, münkeri ma’ruf olarak tanımlayan, yani değer yargılarını tepe taklak eden bir olgu. Modern insan da gerçeğe şaşı bakmakla malul tabii olarak. Bu süreçte “Mevlana yılı” gibi bir durum söz konusu olduğunda, –İslam’ın küresel tehdit konumuna yerleştirildiği vakıasından hareketle– Türkiye’nin ve İslamî değerlerin dünyaya tanıtımına vesile teşkil ettiğini düşünerek buna sevinmeli miyiz? Yoksa olup biteni, ya da en … Read More

“İnsan Hakları” Üzerine

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete YazılarıLeave a Comment

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu yazıyı –geç de olsa– “insan hakları” kavramına tahsis edeceğim. Doğum yeri olan Batı’da bu kavramın ortaya çıkışı ve kat ettiği aşamalar ilgi çekicidir. Ancak burada üzerinde durmak istediğim husus daha önemli: İnsan hakları kavramını, sosyokültürel ve tarihsel arka planı, muhtevası ve bugün hangi amaçlara hizmet ettiği gibi hususları göz ardı ederek “İslamîleştirmek”, günümüz … Read More

İmam-ı Rabbânî ve Şeytan Ayetleri

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Aralık 2007, Aralık Ayı 2007 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru Makaleler bölümünde Fazlur Rahman’ın “Garanik hadisesi” konusunu işlerken şu iki hatasını anlatıyorsunuz: “İslamî gelenek” dediği Hadis, Tefsir ve Tarih kitaplarının hiçbirisinde, müşriklerin putlarının (Lat, Menat ve Uzza) övüldüğü cümlelerin Kur’an ayeti olduğu ve sonradan başka ayetlerle nesh edilip değiştirildiği söylenmemiştir. Hatta bu cümlelerin Kur’an ayeti olması bir yana, Hz. Peygamber (s.a.v)’in ağzından çıktıklarını ifade eden güvenilir bir tek rivayet … Read More

Özür Mü Dilemeliyiz?

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete YazılarıLeave a Comment

Son zamanlarda yükselen İslamofobya başlıklı tepkiler hak ettiği karşılığı bulur mu dersiniz? Karşılığın kimden beklendiğine bağlı. Yanıbaşımızda, Irak’ta devam etmekte olan soykırımın –evet üstüne basa basa tekrar etmeliyiz ki bu bir “soykırım”dır; zira işgal edildiği Mart 2003’ten bu yana Irak’ta 1 milyondan fazla insan öldürülmüştür– faillerinden mi? Dün Bosna’da Sırp canilerinin benzer bir soykırıma tabi tuttuğu Boşnaklar’ın feryadına kulak tıkayan, … Read More

Ehl-İ Kitab’ı Veli Edinmek-3

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete YazılarıLeave a Comment

Şurası açık ki bir müslümanla evlenmeyi kabul etmiş kitabî bir kadın –teoride olmasa bile pratikte– kendi dinindeki birtakım mübahları/helalleri terk etmeyi göze almış demektir. Aksi halde böyle bir evlilik çürük bir zemin üzerine kurulmuş olacaktır. İbnu’l-Hümâm bu noktaya parmak basar ve anlam olarak şöyle der: Hz. Ömer (r.a) Ehl-i Kitap kadınlarla evlenen bazı sahabîleri bundan men ederken, bu kadınlarla evlenmenin … Read More

Ehl-i Kitab’ı Veli Edinmek-2

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete YazılarıLeave a Comment

Büyük müfessir İbn Cerîr et-Taberî, “ifsad”ın mahiyeti üzerinde dururken ilgi çekici bir noktaya parmak basar: Yeryüzünde fesat çıkarmanın birçok şekli vardır. Mü’minlerin kâfirleri veli edinmesi de yeryüzünde fesat çıkarmak cümlesindendir. Allah Teala şöyle buyurur: “Allah’a ve ahret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah’a ve Resulü’ne düşman olan kimselerle dostluk ettiğini göremezsin.” (58/el-Mücâdile, 22) … Read More