“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-6

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu Soruları

Başlıkta zikri geçen iki hadisin durumunu gördükten sonra okuyucu sorusunda yer alan diğer hususlara geçebiliriz. Soruda şöyle diyordu: “(…) Zayıf hadis nedir. Yani zayıf hadis deniliyorsa kesinlikle art niyetli insanların uydurduğu rivayet mi demek oluyor, eğer böyle olmuyorsa senedinde kopukluk da olsa böyle bir hadisi o zaman ki insanlar dillendiriyorsa bunda bir geçerlilik payı olamaz mı?…” Zayıf hadisi, “senedindeki veya metnindeki bir kusur sebebiyle sıhhat seviyesine ulaşamamış hadis” olarak tarif edebiliriz. Usul-i Hadis alimleri zayıf hadisin 40  … Devamını Oku

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-5

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu Soruları

Her ne kadar Sünenu’t-Tirmizî’ye Ârıdatu’l-Ahvezî adıyla yazdığı şerhte Ebû Bekr b. el-Arabî, bir önceki yazıda zikri geçen “ip sarkıtma hadisi”ni zikrettikten sonra el-Hasenu’l-Basrî’nin münkatı (senedinde kopukluk bulunan) rivayetlerinin de muttasıl (senedi kesintisiz) rivayetleri gibi sahih olduğunu söylemiş ve bunu da onun, sadece haberi kabul edilecek kimselerden rivayet alan bir ravi olduğunu söyleyerek gerekçelendirmiş ise de[1]el-Alâî, el-Hasenu’l-Basrî’nin mürsel rivayetlerinin kabule şayan olup olmadığı konusunda ulema arasında ihtilaf bulunduğunu söyler (Câmi’u’t-Tahsîl, 113). … Continue reading, hemen arkasından şunları ilave etmiştir: … Devamını Oku

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-4

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu Soruları

Ebû Hureyre (r.a)’dan nakledildiğine göre bir keresinde Efendimiz (s.a.v) ashabıyla sohbet ederken gökyüzünde bir bulut belirdi. Efendimiz (s.a.v)’in, onun ne olduğunu sormasıyla aralarında şöyle bir konuşma cereyan etti: – “Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?” – “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” – “Bu “anân” (bulut) dır. (Bu bulutlar) yeryüzünün sulayıcılarıdır. Allah Tebareke ve Teala onu, kendisine şükretmeyen ve dua (ibadet) etmeyen bir kavm(in bulunduğu yer)e (bile) sevk ediyor. Üstünüzde ne olduğunu biliyor musunuz?” – “Allah ve Resulü … Devamını Oku