Gazze, Ah Gazze…

Ebubekir Sifil2008, Aralık 2008, Gazete Yazıları

Küresel kriz var şimdi, extra acılarını ertele; Düşme üstüne, üstüne füzeler yağan barakaların. Nasılsa ucuz bir kandır akan, ellerini yıkarsın geçer, Bir de kınama cümlesi kurarsın, hem vicdanın rahatlar… Gazze’de bir çocuk, Alnından yüzüne akan kanı silecek, elini hissetmiyor. Dünya hissetmiyor, Gazze’de çocuklar ölüyor kocaman ölümlerle, Gazze’de bir anne, Göz pınarları kurumuş donmuş ruhumuza ağıtlar yakmaktan, Bir eli koynunda, bir … Read More

Hz. Peygamber Ve Kadınlar-2

Ebubekir Sifil2008, 2008 Yılı, Aralık 2008, Aralık Ayı 2008 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Okuyucu sorusunda, “Bana dünyanızdan 3 şey sevdirildi: güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz” şeklinde zikredilen hadise gelince, İmam el-Gazzâlî[1]Bkz. İhyâ, II, 31; III, 214; IV, 289. ve ez-Zemahşerî[2]Bkz. el-Keşşâf, I, 195. tarafından böyle zikredildiği için midir, yoksa başka sebepten midir, yaygın olarak okuyucu sorusundazikredildiği ibi biliniyor olsa da, bu ifadelerle sabit değildir. İmam Ahmed b. Hanbel, en-Nesâî, el-Hâkim, et-Taberânî ve daha … Read More

Mâturîdî Versus Ebû Hanîfe

Ebubekir Sifil2008, Aralık 2008, Gazete Yazıları

İmam el-Mâturîdî’nin itikadî/kelamî çizgisiyle İmam Ebû Hanîfe’ninki arasında fark bulunduğu, kendini “Selefî” olarak ifade eden bazı kardeşlerimiz tarafından ileri sürülen bir iddia. Buna göre İmam Ebû Hanîfe, Allah Teala’nın “el”, “yüz” gibi sıfatlarını tevilsiz kabul ederken, İmam el-Mâturîdî bu sıfatlar hakkında tevil yapıyor; dolayısıyla bu noktada İmam Ebû Hanîfe’den ayrılıyor. Bu iddia doğrultusunda ortaya şöyle bir durum çıkıyor kaçınılmaz olarak: … Read More

“Hak Yahudilik”, “Hak Hristiyanlık”?!

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, Aralık 2008, Dinler Arası Diyalog, Gazete Yazıları

Hz. Musa (a.s)’ın dini neydi? Yahudilik mi, Musevîlik mi? Ya Hz. İsa (a.s)’ın dini? Ona Hristiyanlık demek mi doğrudur, İsevîlik demek mi? Konu hakkında yazıp konuşanların hala önemlice bir kesimi “Yahudiliğin ve Hristiyanlığın Hz. Musa ve Hz. İsa’dan (ikisine de selam olsun) sonra bozulduğu”, “Hz. İsa (a.s) kıyamete yakın yeryüzüne indiğinde Hristiyanlığı orijinal haline döndüreceği (Hristiyanlığın tasaffi edeceği)”… şeklinde cümleler … Read More

Hz. Peygamber Ve Kadınlar-1

Ebubekir Sifil2008, 2008 Yılı, Aralık 2008, Aralık Ayı 2008 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soru “Size sık sık rastladığım bir konuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Bu konuda benim birikimim pek fazla olmadığı için karşı tarafı çok tatmin edecek cevaplar veremeyebiliyorum. Sözünü ettiğim konu, Peygamberimizin (sav) çok evliliğiyle alakalı. Malum soru, Hz. Muhammed (sav) niye çok evlendi (bildiğim kadarıyla 12 evliliği var), (haşa) o kadın düşkünü biri miydi vs.. Bu soruyu, “Bana dünyanızdan 3 … Read More

İmam Maturidi Kim? Maturidilik Ne?

Ebubekir Sifil2008, Aralık 2008, Gazete Yazıları

Kim ne derse desin, bu ülkede İslam’la doğrudan veya dolaylı biçimde ilişkili olmayan mesele yoktur. Nüfusunun ezici çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu bir ülkede esasen bu şaşılası bir husus değil. Böyle olduğu için İslam’la, onun itikadî ve amelî esaslarıyla başı çok hoş olmayanlar dahi ona bigâne kalamıyor. Hatta dine hayli mesafeli durmayı tercih edenlerin dahi kendi duruş ve görüşlerini tahkim etmek için … Read More

Sünnilik Olmuyor, İ’tizal Verelim! Bizde Fırka Çok-4

Ebubekir Sifil2008, Aralık 2008, Gazete Yazıları

Konu hakkında şu ihtimaller de gündeme getirilebilir: Recm hadisleri uydurulmamıştır; ancak haber-i vahid hükmünde olup kesinlik ifade etmezler. Nitekim Usulcüler arasında recm hadislerinin mütevatir olmadığını söyleyenler vardır. Dolayısıyla bu rivayetlere dayanarak bir insanın hayatına kıyılamaz. Bu ihtimal hakkında söylenebilecek olan –kısaca– şudur: Evet, Usulcüler arasında recm hadislerinin mütevatir olmadığı görüşünde olanlar vardır. el-Pezdevî[1]Bkz. Keşfu’l-Esrâr, II, 368. ve es-Serahsî[2]Usûlu’s-Serahsî, I, 293. bunlardandır. Onlara … Read More

Bazı Cemaatler ve Metotlar Üzerine-3

Ebubekir Sifil2008, 2008 Yılı, Aralık 2008, Aralık Ayı 2008 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

“Bir de okuduğum bir yazıda Abdulhamid han döneminde bazı kürt aşiretlerinde mehdilik iddia eden birisinin çıktığı yazıyor. Bu hareketlerin Said Nursinin şuur altını bilemeyiz ama düşüncelerine kendisinin de o beklenen zat olduğu ve buna Kurandan destek aramaya kalktığını düşünebilir miyiz?” Bediüzzaman merhumun, henüz hayattayken mehdilik davası güttüğü –gerek bazı muarızları, gerekse bizzat kimi nur talebeleri tarafından– iddia edilmiştir. Ancak Risale-i … Read More

Sünnilik Olmuyor, İ’tizal Verelim! Bizde Fırka Çok-3

Ebubekir Sifil2008, Aralık 2008, Gazete Yazıları

Asrın önde gelen ilim adamlarından Pakistanlı Muhammed Takî el-Osmânî, Sahîhu Müslim şerhi Fethu’l-Mülhim’e yazdığı son derece kıymetli tekmilede recm rivayetlerini nakleden sahabîlerin isimlerini ve rivayetleri aktaran kaynakları ihtiva eden bir çalışma yapmış ve tablo halinde vermiştir.[1]Muhammed Takî el-Osmânî, Tekmiletu Fethi’l-Mülhim, II, 420 vd. Buna göre recm rivayetleri, aralarında dört halife, Hz. Aişe, İbn Mes’ûd, İbn Abbâs, İbn Ömer, Übeyy b. Ka’b, … Read More

Bazı Cemaatler ve Metotlar Üzerine-2

Ebubekir Sifil2008, 2008 Yılı, Aralık 2008, Aralık Ayı 2008 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

“Said Nursi eserlerinde cifiri çokca kullanıyor ve Kuranın tamamının cifir yoluyla bir tefsirinin yapılmasını istiyor. Cifirle de kendi ismine kadar Kuranda 40-50 işaret buluyor eserlerine ve kendisine. Hatta kıyametin zamanını bile söyleme cesareti gösteriyor. Bu Kuran ve hadislerde açıkca reddedilmiyor mu? Cifir yöntemi şiada olan bir yol değil mi? Ehl-i sünnet bunu reddetmiyor mu? Cevşen duasını vahy olarak tevatürle nakledilmiş … Read More