Efendimiz (sav)’in Son Peygamber Olduğu Anlatan Rivâyetler

Ebubekir SifilYazılar

Ebubekir Sifil

Bugün bir kardeşimiz, “Efendimiz (s.a.v)’in “son peygamber”” olduğuna dair rivayetlerin durumunu sordu. Aklıma ilk olarak es-Süyûtî’nin Katfu’l-Ezhâr‘ı ile el-Kettânî’nin Nazmu’l-Mütenâsir‘i geldi. Mütevatir hadisleri toplamak maksadıyla kaleme alınmış bulunan bu eserlerde konuyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadım.

Konuyla ilgili başka bir çalışma var mıdır? Doğrusu şu anda aklıma gelen bir çalışma yok. İş başa düşünce hızlı bir araştırma yaptım. Ulaştığım neticeyi kamuoyunun istifadesine sunuyorum:

“Hâtemu’n-nebiyyîn, Hâtemu’l-Enbiyâ, Lâ nebiyye ba’dî” hadisi:

 1. Hz. Ali (İbn Ebî Şeybe, el-Hâkim),
 2. Ebû Hureyre (el-Buhârî, Müslim),
 3. Sa’d b. Ebî Vakkâs (el-Buhârî, Müslim),
 4. İbn Ömer (el-Bezzâr),
 5. Huzeyfe b. el-Yemân (Ahmed b. Hanbel; et-Tahâvî, Şerhu Ma’âni’l-Âsâr)
 6. Ebû Sa’îd el-Hudrî (Ahmed B. Hanbel),
 7. İbn Abbâs (Ahmed b. Hanbel, et-Taberânî: el-Kebîr)
 8. Enes b. Mâlik (Ahmed b. Hanbel)
 9. Cübeyr b. Mut’ım (el-Buhârî, Müslim),
 10. Sevbân (Ebu Dâvud, et-Tirmizî),
 11. Câbir b. Abdillâh (et-Tirmizî),
 12. Ebû Ümâme (et-Taberânî: Müsnedu’ş-Şâmiyyîn),
 13. Irbâd b. Sâriye (Ahmed b. Hanbel, İbn Hibbân)
 14. Zeyd b. Hârice (et-Taberânî: el-Kebîr)
 15. Ebû Kuteyle Mersed b. Vedâ’a (et-Taberânî: Müsnedu’ş-Şâmiyyîn),
 16. Hz. Âişe (İbn Ebî Şeybe)
 17. Ümm Seleme (İbn Hibbân),
 18. Esmâ bt. Umeys (en-Nesâî: Kübrâ),
 19. Fâtıma bt. Kays (İbn Hibbân),

“Lebene” (“Peygamberlik binasının son tuğlası”) hadisi:

 1. Câbir b. Abdillâh (el-Buhârî, Müslim)
 2. Ebû Hureyre (el-Buhârî, Müslim)
 3. Ebû Sa’îd el-Hudrî (Müslim)
 4. Übeyy b. Ka’b (et-Tirmizî)

“Âkıb” (“En Son Gönderilen Peygamber”) hadisi:

 1. Cübeyr b. Mut’ım (el-Muvatta, el-Buhârî, Müslim)
 2. Avf b. Mâlik (Ahmed b. Hanbel, el-Hâkim)

“el-Mukaffî” (el-Âkıb’la eşanlamlı) hadisi:

 1. Ebû Mûsâ el-Eş’arî (Müslim)
 2. Avf b. Mâlik (İbn Hibbân, et-Taberânî: Müsnedu’ş-Şâmiyyîn),
 3. Abdurrahmân b. Ğanm (ed-Dârimî -mürsel-)
 4. Huzeyfe (el-Bezzâr)
 5. Abdullâh b. Mes’ûd (Fevâidu Temmâm)

TOPLAM: En az 26 sahabîden gelen en az 30 rivayet.

Birkaç saatlik bir araştırmayla ulaştığım rivayetler bunlar. Daha detaylı araştırıldığında daha fazla rivayete ulaşılabileceğinden şüphem yok.