Kur’an Müslümanlığı-8

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, 2008 Yılı, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Nisan 2008, Nisan Ayı 2008 OS, Okuyucu Soruları

  1. Hz. İsa ölmüştür, tekrar gelmeyecektir.

Adına “Kur’an Müslümanlığı” dedikleri yaklaşımın sıklıkla dile getirdiği bir konu da Hz. İsa (a.s)’ın öldüğü ve kıyamete yakın yeryüzüne gelmesinin söz konusu olmayacağı…

Bu iddia ile ilgili olarak gerek ülkemizde gerekse dışarıda hayli çalışma yapılmış bulunuyor. Modern zamanlara gelene kadar İslam Ümmeti arasında bu iddiayı ortaya atan, sahiplenen ve dillendiren kimse olmuş mudur, doğrusu ben şahsen bu konuda bir bilgi sahibi değilim.

Kur’an, Yahudiler’in “İsa’yı öldürdük” iddiasını yalanlayarak, “Onu öldürmediler, asmadılar da. Ancak onlara bir benzetme yapıldı (öldürdükleri kişi İsa gibi gösterildi)”[1]4/en-Nisâ, 157. buyurmaktadır.

Hz. İsa (a.s.)’ın öldüğünü ileri sürenler şöyle diyor: “Bu ayette Hz. İsa’nın Yahudiler tarafından öldürülmediği ifade edilmektedir. Ancak Hz. İsa, bu olaydan sonra normal bir ölümle ölmüş olmalıdır. Zira Kur’an’da, “Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım…”[2]3/Âl-i İmrân, 55. buyurulmaktadır. Dolayısıyla Yahudiler’in “İsa’yı öldürdük” iddiasıyla Hz. İsa’nın ölmüş bulunması arasında bir çelişki ya da ilişki yoktur.”

Bu, meselenin yüzeysel bir şekilde ele alınmasıyla varılmış bir sonuçtur.

İbn Sîde, el-Muhassas’ta Araplar’ın “mevt” anlamında kullandığı kelimeleri saymış ve hemen her birine kadim Arap şiirinden örnekler zikretmiştir. “Vefat” kelimesinin “mevt” anlamını ifade ettiğine ise sadece Kur’an’dan bir ayet zikrederek delil getirmiştir.[3]İbn Sîde, el-Muhassas, VI, 119 vd. Bu durum, ilk defa Kur’an tarafından “vefat” kelimesinin “mevt” anlamında kullanıldığını göstermesi dolayısıyla calib-i dikkattir.

Nitekim Kur’an’da Hz. İsa (a.s)’dan bahseden ayetler içinde “vefat” kelimesinin kullanıldığı ayetler olduğu gibi, “mevt” kelimesinin kullanıldığı ayetler de vardır. Bu iki kelime arasında büyük bir fark bulunduğunu görmezden gelmek mümkün değildir. “Mevt” kelimesi dilimizdeki “ölüm”ün tam karşılığıdır. “Vefat” ise “canın alınması” anlamında ölüm için mecaz olarak kullanılmaktadır.

Kur’an, bu iki kelimenin farklı anlamlara geldiğini açıkça ifade etmektedir: “Allah alır o canları öldükleri zaman; ölmeyenleri de uyuduklarında. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir.”[4]39/ez-Zümer, 42. Allah Teala uykudaki kişinin canını aldığına (Kur’an’daki ifadesiyle onu “vefat ettirdiğine”) göre, uyku, bir “mevt” hali değildir, ama bir “vefat” halidir! Dolayısıyla dilimizde aynı anlamda kullanılıyor olsa da, hatta Arapça’da da aynı durum söz konusu olsa da, aslında bu iki kelime farklı anlamlara gelmektedir. Dolayısıyla Hz. İsa (a.s) hakkında “vefat/teveffi” kelimelerinin geçtiği ayetlerden hareketle O’nun “ölüğünü” ileri sürmek doğru değildir.

Kur’an’da Hz. İsa (a.s) hakkında “mevt” kelimesinin geçtiği iki ayet mevcuttur.[5]4/en-Nisâ159 ve 19/Meryem, 33. Onlarda da kıyamete yakın yeryüzüne indikten sonra öleceğini söylemeye mani bir delalet yoktur.

Hz. İsa (a.s)’ın ölmediğine ve kıyamete yakın yeryüzüne ineceğine delalet eden birçok ayet mevcuttur. Ne var ki bu yazıda bunların teker teker ele alma imkânına maalesef sahip değiliz.

Hz. İsa (as)’ın akıbetiyle ilgili ayetlerin delaletinde ihtilaf bulunduğu bir an için farz edilse bile, Kur’an’ın mübeyyini ve en yetkili müfessiri olan Sünnet, meseleyi kesin biçimde açıklığa kavuşturmaktadır. Hz. İsa (a.s)’ın akıbeti ile ilgili bütün hadisler O’nun göğe kaldırıldığını ve kıyamete yakın yeryüzüne tekrar ineceğini –farklı bağlamlarda– anlatmaktadır ki, manevi mütevatir seviyesindedirler. Bu konuda daha fazla ilgi edinmek isteyenler, Daru’l-Hikme’de yaptığımız etraflı söyleşiye bakabilirler.[6]http://www.darulhikme.org/soylesi/nuzuli_isa.htm, http://www.ebubekirsifil.com/index.php?sayfa=detay&tur=soylesi&no=15

Devam edecek.

Milli Gazete – 6 Nisan 2008

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 4/en-Nisâ, 157.
2 3/Âl-i İmrân, 55.
3 İbn Sîde, el-Muhassas, VI, 119 vd.
4 39/ez-Zümer, 42.
5 4/en-Nisâ159 ve 19/Meryem, 33.
6 http://www.darulhikme.org/soylesi/nuzuli_isa.htm, http://www.ebubekirsifil.com/index.php?sayfa=detay&tur=soylesi&no=15