Allah Teala’ya Mekân İsnadı ve Bir Hadis-2

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Ağustos 2004, Ağustos Ayı 2004 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Soruda metninin bir kısmı verilen ve literatüre “Eynellah hadisi” veya “cariye hadisi” olarak geçen rivayete dayanarak bir kısım Selefîler işi şu noktaya kadar vardırmıştır: Bir kimsenin mü’min olup olmadığını öğrenmenin yolu, ona “Allah nerededir?” diye sormaktır. Çünkü Efendimiz (s.a.v), rivayette geçen cariyenin mü’min olup olmadığını tahkik etmek için ona böyle sormuştur. Bu sorunun muhatabı olan kişi eğer “Allah göktedir” derse, mü’min olduğuna hükmedilir. Çünkü cariye Allah Teala‘nın gökte olduğunu söylemiş, Efendimiz (s.a.v) de bu cevap üzerine –kendisinin kim olduğu sorusuna da doğru cevabı aldıktan sonra– onun mü’min olduğunu söylemiştir.

Bu “tak’îd”in (kaideleştirme) ne kadar sağlıklı olduğunu görmek için bahse konu hadisin durumunu yakından incelemek gerekir. Bunun için hoşgörünüze sığınarak bazı teknik ayrıntılara girmek durumundayım.

Söz konusu hadisin muhtelif Hadis kaynaklarında nakledilen varyantları bir araya getirildiğinde şöyle bir arka planla karşılaşıyoruz: Sahabe‘den birisinin, koyunlarını güden bir cariyesi vardır. Koyunlardan birisini kurda kaptırınca kızıp kendisine bir tokat atan sahabî, bilahare Efendimiz (s.a.v)’e gelerek durumu anlatır ve daha önceden bir mü’min cariye azad etme adağı bulunduğunu söyleyerek söz konusu cariyeyi azad etmesi halinde nezrini yerine getirmiş olup olmayacağını sorar. Efendimiz (s.a.v) de cariyeyi kendisine getirmesini söyler. Cariye geldiğinde Efendimiz (s.a.v), mü’min olup olmadığını öğrenmek için kendisine bazı sorular sorar. –Meselenin püf noktası burasıdır.–

Rivayetin bazı varyantlarında Efendimiz (s.a.v)’in cariyeye, “Allah nerededir?” diye sorduğu nakledilmektedir. Cariye bu soruya “Allah göktedir” diye cevap verir. Ardından gelen “Ben kimim?” sorusuna, “Sen Allah‘ın Resulüsün” cevabını alınca, efendisine dönerek, “Onu azat edebilirsin; zira mü’mindir” buyurur. (Müslim, “Mesâcid”, 33; Ebû Dâvûd, “Salât”, 166; en-Nesâî, “Sehv”, 20; “el-Muvatta“, “Itk”, 6; Ahmed b. Hanbel, V, 447-9; İbn Ebî Şeybe, “el-Musannef“, VII, 215.)

Bu rivayeti mahrecinden, yani olayın kahramanı sahabî Mu’âviye b. el-Hakem es-Sülemî (r.a)’den nakleden kişi Atâ b. Yesâr‘dır. Ancak aynı ravinin, aynı olayı “Allah nerededir?” sorusunun yer almadığı değişik bir lafızla naklettiğini görüyoruz. Buna göre Efendimiz (s.a.v), “Semada kim var?” diye sorarcasına elini yukarıya kaldırarak işaret buyurmuştur. (ez-Zehebî, “el-Uluvv li’l-Aliyyi’l-Azîm“, I, 254.)

Yine Atâ b. Yesâr‘dan aynı rivayet şu lafızla da rivayet edilmiştir: “Cariyeye “Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik eder misin?” diye sordu. Cariye “Evet” dedi. “Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik eder misin?” diye sordu. Cariye “Evet” dedi…” (Abdürrezzâk, “el-Musannef“, IX, 175;)

Aynı lafız, Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe b. Mes’ûd isimli tabiî tarafından, “Ensar‘dan bir adamdan” nakledilmiştir. (Ebû Dâvûd, “Eymân”, 16; “el-Muvatta“, “Itk”, 6; Abdürrezzâk, a.g.e., a.y.; Ahmed b. Hanbel, III, 452.)

Her ne kadar bu haliyle zahiren mürsel ise de, bu varyant, mezkûr Ubeydullah‘ın Ebû Hureyre (r.a)’den rivayeti olarak muttasıl bir senetle de nakledilmiştir. (Bkz. İbn Abdilberr, “et-Temhîd“, IX, 114-5.)

Bu muttasıl senet Ahmed b. Hanbel (II, 291) ve Ebû Dâvûd (“Eymân”, 16) tarafından zikredilmiş, ancak metinde Efendimiz (s.a.v)’in cariyeye “Allah nerededir?” diye sorması üzerine cariyenin eliyle yukarıyı işaret ettiği zikredilmiştir. (Ayrıca bkz. Abdürrezzâk, IX, 176; İbn Huzeyme, “Kitâbu’t-Tevhîd“, 123; el-Beyhakî, “es-Sünenu’l-Kübrâ“, VII, 388; ez-Zehebî, a.g.e., I, 260)

Bir diğer varyantta Efendimiz (s.a.v) cariyeye, “Rabbin kim?” diye sormuş, cariye eliyle yukarıyı işaret etmiştir. (İbn Huzeyme, a.g.e., a.y.)

Bir başka varyantta cariye Efendimiz (s.a.v)’in sorularına sadece işaretle cevap vermiştir. Buna göre Efendimiz (s.a.v) “Allah nerededir?” diye sormuş, cariye eliyle yukarıyı işaret etmiş, “Ben kimim?” sorusuna cevaben de cariye, “Sen Allah‘ın Resulüsün” anlamında eliyle önce Efendimiz (s.a.v)’i, sonra da yukarıyı işaret etmiştir. (Ebû Dâvûd, “Eymân”, 16; Ahmed b. Hanbel, II, 291)

Bütün bu varyantlar bir noktayı açık biçimde göstermektedir: “Eynellah hadisi” veya “cariye hadisi” diye bilinen bu rivayet kesinlikle mana ile aktarılmıştır. Bir diğer deyişle, Efendimiz (s.a.v) ile cariye arasında geçen konuşmanın, raviler tarafından kendi anladıkları lafızlarla aktarılması sonucunda, teknik tabiriyle “ızdırab” dediğimiz durum ortaya çıkmıştır ki, ehlince malum olduğu üzere, senedi sahih de olsa herhangi bir rivayetin metninde bulunan bu tür bir “uyuşmazlık”, hadisi sıhhat derecesinden zaaf derecesine düşürür.

Bir an için bu gerçekten sarf-ı nazar edelim ve yukarıda verdiğim arka planını da dikkate alarak söz konusu hadise yakından bakalım: Bu hadiste Efendimiz (s.a.v)’in cariyeye sorduğu sorunun, onun mü’min mi yoksa putperest mi olduğunu ortaya çıkarmaya yönelik olduğu açıktır. Cariyenin, soruya verdiği cevaptan putperest olmadığı ve bir “Allah inancına” sahip olduğu anlaşılmaktadır. “Allah nerede“, “Rabbin kim” “Semada kim var“… gibi sorulara kadının verdiği cevap, ya da eliyle yaptığı işaret, herhangi bir puta değil, “Yüce bir Yaratıcı‘ya” inandığını ima eder tarzdadır ki, bilgi ve kültür seviyesi düşük bir insanın putperest olmadığını anlamak için bu türlü cevaplarla yetinmek yanlış değildir.

(Devam edecek)

Milli Gazete – 10 Ağustos 2004