Kur’an Müslümanlığı-12

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Mayıs 2008

  1. İslam inancında deccal yoktur. Ama her ulusu düşüren fasık, facir, deccaller zaman zaman çıkabilir.

“Kur’an Müslümanlığı” söylemini benimseyenler, “Her ne ki Kur’an’da sarahaten zikredilmemiştir, o İslam’da yoktur” anlayışına dayandığı ve de Kur’an’da Deccal ile ilgili herhangi bir tasrihat bulunmadığı için İslam inancında Deccal olmadığı iddiasındadır. Oysa Kur’an’da sarahaten yer almayan bir şeyin İslam dışı olduğu tezinin ne kadar yanlış ve temelsiz olduğunu bu seri boyunca değişik vesilelerle görmüş bulunuyoruz.

İslamî epistemolojinin (bilgi kaynakları) en temelinde Kur’an vardır. Ancak tek kaynak Kur’an değildir. Mütevatir Sünnet ve İcma da bağlayıcı olan ve kesin ilim ifade eden kaynaklardır. Onların ardından mütevatirin altındaki kategorileri oluşturan (meşhur ve ahad) haberler gelir.

Yerine göre bu son iki kategoride yer alan rivayetler de ilim bildirir. Ümmet’in uleması tarafından kabul ve gereğince amel edilmiş bulunan rivayetler böyledir mesela…

Deccal konusundaki hadisler de mütevatir haber kategorisindedir. Birçok Hadis alimi bu gerçeğin altını çizmiştir. İmam et-Tirmizî, Mücemmi’ b. Câriye (r.a)’ın Deccal konusundaki hadisini –ki sahih olduğunu belirtmiştir– zikrettikten sonra şöyle der: “Deccal konusunda İmrân b. Husayn, Nâfi’ b. Utbe, Ebû Berze, Huzeyfe b. Esîd, Ebû Hureyre, Keysân, Osman b. Ebi’l-Âs, Câbir, Ebû Ümâme, İbn Mes’ûd, Abdullah b. Amr, Semure b. Cündeb, en-Nevvâs b. Sem’ân, Amr b. Avf, Huzeyfe b. el-Yemân (r.anhum)’dan gelen hadisler de vardır.”[1]et-Tirmizî, Fiten”, 61.

Onun bu ifadesini nakleden İbn Kesîr de şunları söyler: “et-Tirmizî, isimlerini zikrettiği bu sahabîlerin, Deccal’ı zikreden ve Hz. İsa (a.s) tarafından öldürüleceğinin haber veren rivayetleri naklettiğini belirtmek istemiştir. (Hz. İsa (a.s) tarafından öldürüleceği veya başka bir hususla ilişkilendirilmeden) Deccal’ın sadece zikrinin geçtiği rivayetlere gelince, sayıları cidden çok fazladır. Bu rivayetler, dört bir yana yayılmış olması ve sahih ve hasen hadislerin zikredildiği kitaplarla müsnedlerde pek çok ravi tarafından nakledilmiş olması hasebiyle hesaba gelmeyecek kadar fazladır.”[2]İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 768 (4/en-Nisâ, 155-259. ayetlerinin tefsiri esnasında).

Deccal hadislerinin mütevatir olduğunu söyleyen sadece İbn Kesîr değildir. Hz. İsa (a.s) tarafından öldürülecek olması dolayısıyla, “nüzul-i İsa (a.s)” rivayetleri aynı zamanda zuhur-i Deccal’a da delalet etmektedir. Dolayısıyla nuzul-i İsa (a.s) rivayetlerinin mütevatir olduğunu söyleyen ulema, aynı zamanda Deccal hadislerinin de mütevatir olduğunu söylemiş olmaktadır.

Bütün bunların yanında Deccal’ın zuhurunun hak olduğu meselesinin hemen bütün Ehl-i Sünnet Akaid/Kelam kitaplarında açıkça zikredilmiş olması da hesaba katıldığında şu husus kendiliğinden ortaya çıkmaktadır: Tarih içinde bir kısım bid’at ehli dışında Deccal’ın zuhurunun hak olduğuna ve buna inanmak gerektiğine itiraz eden kimse olmamıştır. Dolayısıyla günümüzde de bu mesele hakkında –hangi gerekçeyle olursa olsun– olumsuz tutum içinde olanlar, yani Deccal’ın zuhurunu inkâr edenler bid’at ehlidir ve öyle anılmalıdır. Zira mesele sadece Deccal diye bir varlığın kıyamete yakın ortaya çıkacağı, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olacağı, Hz. İsa (a.s) tarafından öldürüleceği… vs. meselesi değildir. “İslam’da Deccal inancı yoktur” diyenler, Din çerçevesi içinde “tevatür”ün fonksiyonu ve ne anlama geldiği konusuna şaşı bakanlardır… Dolayısıyla onların Din tasavvurunun problemli olduğunu söylemek durumundayız.

Yazının başında yer alan cümlenin son kısmının meseleye doğrudan veya dolaylı bir taalluku olmadığı için üzerinde ayrıca durmaya gerek görmedim.

Devam edecek.

Milli Gazete – 4 Mayıs 2008

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 et-Tirmizî, Fiten”, 61.
2 İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 768 (4/en-Nisâ, 155-259. ayetlerinin tefsiri esnasında).