Bediüzzaman ve Risale-i Nur-21

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Ocak 2011, Ocak Ayı 2011 OS, Okuyucu Soruları

Bediüzzaman’ın genel olarak siyasete bakışını özel olarak siyasetten uzak durmayı niçin tercih ettiğini tesbit masadıyla geçen Pazar günü Risale-i Nur’dan bazı alıntılar yapmıştım. Onlardan vardığımız sonucu bir cümleyle özetleyecek olursak, Bediüzzaman’a göre siyaset riskli ve muhataralı bir faaliyettir; kul hakkına girme ve zulüm işleme ihtimali hayli fazladır.

Devam edelim:

“Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan, hakikat, hak, bizi siyasetten men’etmiş. Çünki masumlar belaya düşerler, onlara zulmetmiş oluruz. Bazı zâtlar bunun izahını istediler. Ben de dedim:

“Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş’et eden hodgâmlık ve asabiyet-i unsuriye ve umumî harbden gelen istibdadat-ı askeriye ve dalaletten çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdad meydan almış ki, ehl-i hak hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya eşedd-i zulüm ile, tarafgirlik bahanesiyle çok bîçareleri yakacak, o halette o da ezlem olacak veyahut mağlub kalacak. Çünki mezkûr hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar, bir-iki adamın hatasıyla yirmi-otuz adamı, âdi bahanelerle vurur, perişan eder. Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlub vaziyetinde kalır. Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle, o ehl-i hak dahi bir-ikinin hatasıyla yirmi-otuz bîçareleri ezseler, o vakit hak namına dehşetli bir haksızlık ederler.

“İşte Kur’anın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın hakikî hikmeti ve sebebi budur.”[1]Şualar, 292.

“(…) Tâ, siyaset-i hazıra avam-ı müslimîne de o suretle tefhim edilsin.” Halbuki siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyatîn hükmüne geçmiştir…”[2]Sözler, 483.

Bu alıntılar da yukarıdaki tesbiti teyit eder mahiyettedir.

“Bir zaman, bu garazkârane tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki: Mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhalif bir âlim-i sâlihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârane medhetti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase” dedim, o zamandan beri hayat-ı siyasiyeden çekildim.”[3]Mektubat, 267.

Burada siyasetin, insanı tarafgirliğe sürüklediği, hatta ilim adamlarının dahi bundan korunamadığı tesbiti siyasetten uzak duruş gerekçelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

“Başlarını yesin, dünyalarını tamamen bıraktığım ve ayaklarına dolaşsın, siyasetlerini büsbütün terkettiğim halde; düşündükleri bahaneler, evhamlar, elbette asılsız olduğundan, onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer uçları ecnebi elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştiham olsaydı; değil sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak tereşşuh edecekti, kendini gösterecekti. Halbuki sekiz senedir birtek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım. Dört senedir burada taht-ı nezarette bulunuyorum; hiçbir tereşşuh görünmedi.”[4]Mektubat,47.

Bu pasajda yer alan “uçları ecnebi elinde olan dünya siyaseti” tanımlaması son derece önemlidir. Tek Parti döneminin Din’e ve Din’le ilgili her şeye düşmanca yaklaşımı Bediüzzaman merhumun siyasete bakışını tesbitte önemli bir parametre olarak kaydedilmelidir.

“Evet Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm çıktığı vakit, değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kısım ehl-i siyasete veya bir dine; belki umum padişahlara ve umum ehl-i dine tek başıyla meydan okudu…”[5]Mektubat, 158.

“İşte dünyanın fesadını salaha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hâkimiyet-i dünyayı tebdil eden Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’dan başka kim gelmiş?..”[6]Mektubat, 169.

Bu pasajlarda dikkatimizi çeken en önemli husus, “siyaset” ve “hakimiyet-i dünya” faktörlerinin Efendimiz (s.a.v)’in tebliğinin karşısında yer aldığının ifade ediliyor oluşudur. Bunun anlamı, yönetimi ellerinde bulunduranların, dünya menfaatini ve nefsaniyeti önde tutma illetiyle malul oluşudur. Bediüzzaman’ın “uzak durduğu” siyaset elbette bu değildir; ama burada siyasetin ve ehl-i siyasetin müstakil bir kategori olarak Nebevî tebliğin karşısında konumlandırılmış olması konumuz açısından görmezden gelinemeyecek önemdedir.

Devam edecek.

Milli Gazete – 16 Ocak 2011

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 Şualar, 292.
2 Sözler, 483.
3 Mektubat, 267.
4 Mektubat,47.
5 Mektubat, 158.
6 Mektubat, 169.